Chuyện Ngạ Quỷ - Phẩm Con Rắn

Như con rắn trút bỏ da tàn, Đạt đến trưởng thành chính bản thân, Cũng vậy, khi thân không hưởng lạc, Đúng thời, người chết phải từ trần.