Phẩm Ác

phẩm ác 21/04/2014 02:21 0 bình luận

Hãy gấp làm điều lành, Ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, Ý ưa thích việc ác."