Hội Thảo Khoa Học Về Nhị Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Pháp Loa

nhị tổ 02/04/2017 08:47 0 bình luận

Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông là người vạch ra phương hướng và đặt viên đá đầu tiên, nhưng người đứng ra hoàn thành xuất sắc hoài bão ấy chính là Tổ sư Pháp Loa.