Tiểu Sử Cố Hòa Thượng Thích Vạn Hùng (Thơ)

Chúng con xin nguyện sắc cầm Phụng hành thầy dạy gieo mầm truyền nung Trung Châu Hòa Thượng Vạn Hùng Từ bi trí tuệ trùng trùng nhớ ơn.