Nghỉ Hè, Người Trẻ Lên Chùa “Học Phật“

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Trụ trì chùa Bằng A - cho biết: "Muốn xây dựng một thế giới an vui, một đất nước lành mạnh thì vấn đề cần chú ý là bồi dưỡng hiền tài, bồi dưỡng đạo đức cho lớp trẻ hiện tại”