Sư Giả Quấy Phiền Người Dân Úc Châu

Melbourne, Úc Châu - Một sư giả tinh ranh ở Melbourse trong y áo người tu giấu phía sau là bộ quần áo ấm cho người chạy bộ đang quấy phiền người dân cũng như khách du lịch ở đây.