Đốt Nhiều Vàng Mã Tháng Cô Hồn, Người Cõi Âm Sẽ Phải Chịu Tội?

"Nếu người trần đốt quá nhiều vàng mã, mổ gà, lợn là làm trái với giáo lý nhà Phật, không chỉ người trần có lỗi mà người âm cũng phải chịu tội, khó siêu thoát".