2. Tìm Hiểu Về Lễ Hội Halloween – Người Việt Không Nên Theo Văn Hóa Ngoại Lai

ngoại lai 21/11/2018 09:28 0 bình luận

Mông Cổ năm nay đã ban hành lệnh cấm tổ chức lễ hội Halloween vì không phù hợp với đạo đức Phật giáo của đất nước. Đã đến lúc người Việt phải được giáo dục kỹ hơn về những lễ hội ngoại lai không phù hợp với văn hóa của một đất nước đầy đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn hòng tránh bị lai căn, mất nguồn quên cội.