Tỳ Ni Sử Dụng Hàng Ngày

"Lành thay áo giải thoát Áo ruộng phước vô thượng Vâng giữ Như Lai mạng Hóa độ cho tất cả"