Nguồn Gốc Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ Là Gì? Phật Tử Nên Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ?

VẤN: Mùa an cư kiết hạ đang về và ở các chùa cả chư tăng ni cũng như Phật tử đều gắng tâm tu hành. Con rất thích đến chùa vào mùa an cư vì rất đẹp. Tuy nhiên, con chưa hiểu lắm nguồn gốc của lễ an cư kiết hạ? Ý nghĩa của an cư kiết hạ là gì? Trong mùa an cư kiết hạ các chùa tổ chức như nhau hay khác nhau? Mùa an cư[...]