Một Chuyến Đi Về Đất Phật

Chúng tôi quỳ lạy trước Đức Anh Linh của cõi Phật và tâm nguyện được soi sáng sao cho đi đúng con đường phải đi. Làm sao có được tấm lòng thanh tịnh, sạch trong, làm sao để đất nước bình yên, có minh chủ để dân giàu, nước mạnh, giữ yên bờ cõi… làm sao để giữ gìn công việc kinh doanh nghiêm túc, lương thiện, không triệt[...]