22. Luận Về Ngộ Chứng - Ấn Quang Đại Sư

Từ xưa, cao Tăng hoặc cổ Phật tái sinh, hoặc Bồ-tát thị hiện đều thường hiện thân làm phàm phu, trọn chẳng hề nói ta là Phật, là Bồ-tát.