Phẩm V: Lâu Đài Người Giữ Cửa

. 'Cõi thiên thọ mạng cả ngàn năm, Thiện nghiệp con là đã tán xưng, Đảnh lễ thành tâm và bởi vậy, Người hành công đức sẽ trường tồn, Được cung cấp với nhiều thiên lạc Trên cõi trời cao hưởng phước phần.