Kinh Xấu Hổ - Kinh Điềm Lành Lớn

Nhẫn nhục, lời hòa nhã, Yết kiến các Sa-môn, Đúng thời, đàm luận pháp, Là điềm lành tối thượng.