Kinh Vu Lan Bồn

Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung. Mục-liên mới đặng lục-thông, Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân. Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả, Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, Làm con hiếu-hạnh vi tiên, Bèn dùng huệ-nhãn dưới trên kiếm tầm.