Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni - Trường Thọ Tội Phá Thai

Lại nữa Văn Thù ! ta diệt độ rồi, tất cả người nữ, thân mang thai nghén, mà giết sanh mạng, ăn các trứng chim, vì không lòng từ, nên hiện đời bị, mạng sống ngắn ngủi, đến khi sắp sanh, lại bị sản nạn, do khó sanh mà có thể mất mạng, hoặc là oan gia, sanh đến báo thù. Hạng ngừi nữ thọ, nếu phát nguyện rộng, biên chép[...]