Ðạo Hiếu Của Phật Giáo Qua Kinh Thiện Sanh

Tạo dựng nghề nghiệp cho con cái không những bao gồm sự nuôi nấng theo tinh thần khoa học mà còn chăm lo đến nghề nghiệp tương lai của chúng. Ðiều này có nghĩa là giao cho con cái cả gia tài sự nghiệp sẳn có của mình không bằng truyền thụ cho chúng kiến thức để có được nguồn tài sản đó. Ở đây, giáo dục Phật giáo nhấn[...]