Kinh Sàriputta (Xá-Lợi-Phất)

Trước con chưa từng thấy, Chưa ai từng được nghe, Tiếng nói thật ngọt ngào, Như tiếng bậc Đạo Sư, Từ cõi Đâu-suất đến, Xá-lợi-phất nói vậy.