Kinh Pháp Bà La Môn - Kinh Chiếc Thuyền

Đồ ăn được sửa soạn, Được đặt tại ngưỡng cửa, Với lòng tin, họ soạn Để cúng bậc Thánh cầu.