Kinh Về Dục - Kinh Hang Động Tám Kệ

Nếu người có dục ấy, Ước muốn được sanh khởi, Các dục ấy bị diệt, Bị khổ như tên đâm.