Kinh Chánh Xuất Gia - Kinh Dhammika

Với lời và với ý, Và với cả nghiệp làm, Không chống đối một ai, Chơn chánh biết diệu pháp, Thường cố gắng hướng đến, Đường Niết bàn tịch tịnh, Tỷ-kheo ấy chơn chánh Du hành ở trên đời.