Kinh Thắng Trận - Kinh Ẩn Sĩ

Vị có trí tuệ lực, Giới cấm được đầy đủ, Định tĩnh, thích thiền định, Gìn giữ trì chánh niệm, Giải thoát các trói buộc, Không hoang vu, lậu tận, Các bậc trí nhận thức, Vị ấy thật ẩn sĩ.