Vun Bồi Gốc Hiếu Cho Con

Chuyện ngày xưa, được ghi lại trong kinh Báo Ân rất cụ thể. Đức Phật trong lúc du hành gặp một đống xương khô, Ngài liền đảnh lễ sát đất và dạy rằng: “Đống xương khô này hoặc tổ tông kiếp trước, hoặc là cha mẹ nhiều đời của ta, nên ta chí thành kính lễ”.