Video: Tam Pháp Ấn - HT Thích Giác Quang

Pháp thoại: "Tam Pháp Ấn" do HT Thích Giác Quang thuyết giảng tại đạo tràng tu học Bát Quan Trai ở Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai