Tuyên Bố Chung Băng Cốc Và Bế Mạc Đại Lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc Lần Thứ 10

. Làm việc không ngừng cho sự giáo dục toàn cầu trong thế kỷ thứ 21nhằm chú trọng đến việc kết hợp giữa trí tuệ và lòng từ bi trong vấn đề chăm sóc môi trường, nuôi dưỡng sức manh tổng hợp giữa các môn học và đạo đức. Cùng kết hợp ý thức cũng như nhận thức về cộng đồng đến việc tiếp cận hiện tại để đạt được những kỷ[...]