Lễ Bái, Cung Kính, Họa Vẽ, Tạc Tượng Bồ Tát Địa Tạng Có Giúp Xóa Được Ác Nghiệp Không?

họa vẽ 11/10/2013 09:36 0 bình luận

VẤN: Con xem kinh Địa Tạng Bồ Tát Phẩm thứ 6 nói rằng: Trong đời vị lai nếu có chúng sanh nào nghe đến danh tự của Địa Tạng Bồ Tát hoặc có người cung kính chắp tay lễ bái, người đó có thể vượt qua 30 kiếp tội nghiệp. Nếu có người tô vẻ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hoặc dùng đất đá, nhựa sơn, hoặc dùng vàng bạc, đồng[...]