Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng - Xiển Dương Đạo Pháp

Phù hợp với hoàn cảnh môi trường và sự chuyển mình của đất nước, theo tinh thần bách trượng chốn cửa Thiền được đề cao. Theo sự chỉ đạo của Đức Tôn Sư, Liên Tông Tịnh Độ đã thành lập 7 Ban Nông Thiền tại các chùa như Quan Âm Tu Viện, Bửu Hoa Ni Viện, chùa Long Phước Thọ, Long Sơn Cổ Tự, Nhất Nguyên Bửu Tự, Tổ Đình Linh[...]