Bồ Tát Quán Thế Âm Và Phẩm Phổ Môn - Vì Sao Bồ Tát Quán Thế Âm Chưa Thành Phật Mà Có Thể Hiện Thân Phật Nói Pháp?

Trong Phật-pháp, thân đồng nam đồng nữ là thân thể rất thanh tịnh, không bị ô nhiễm; nếu tu đạo hoặc tham thiền thì mau đạt đến kết quả, mau được khai ngộ, chứng được Thiên nhãn thông. Vì thế đồng chơn nhập đạo rất là quý báu. Ðồng nam thuộc về Càn, mà Càn là thuần dương. Ðồng nữ thuộc về Khôn, mà Khôn là thuần âm. Một[...]