Hãy Thật Thà Làm Một Con Người Tốt

Hy vọng các anh em cô bác, các vị cư sĩ lớn tuổi, các bạn trẻ có triển vọng, và tất cả bạn bè thân thích, các vị biết rõ tôi là một người chân thật, làm những việc chân thật. Tôi cũng mong các vị học theo điểm chân thật nầy mọi người đều thành thật, thật thà để làm cho thế giới nầy trở thành một thế giới thật thà. Nếu[...]