Quốc Vương Và Phật Tử Thái Lan Cúng Dường 300kg Vàng Để Dát Vàng Tháp Đại Giác Ngộ

Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ - Tháp Đạ Giác Ngộ, một trong những thánh tích linh thiêng của Phật Giáo sẽ được giác vàng mái vòm do Đức Vua và một số Phật tử Thái Lan cúng dường. Giá trị của 300kg vàng là khoảng 18 triệu USD với tỷ giá hiện tại.