Bồ Tát Quán Thế Âm Và Phẩm Phổ Môn - Sức Oai Thần Của Quán Thế Âm Bồ Tát

độ trì 02/10/2013 07:59 0 bình luận

Ðức Phật nghe Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi như thế, mới đáp: "Này thiện nam tử! Giả sử như trong các cõi nước ở ba ngàn đại thiên thế giới có chúng sanh nào đáng dùng thân Phật mới có thể độ cho họ thành Phật thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thị hiện thân Phật đến nói pháp cho chúng sanh ấy nghe."