Sri Lanka: Tưởng Niệm 50 Năm Ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức Tự Thiêu Trên Toàn Thế Giới

Bồ Tát Thích Quảng Đức đã tích cực đấu tranh vì tự do cũng như bình đẳng tôn giáo cho Phật giáo ở quốc gia có 90% người dân theo đạo Phật ở miền nam Việt Nam. Rất nhiều Phật tử bên ngoài miền Nam Việt Nam sống ở qua thời kỳ thực dân phương tây ở Á Châu đã chịu đựng tình trạng tương tự khi bị khước từ quyền tự do tôn[...]