Biên Niên Tự Thuật Của Thiền Sư Hư Vân - Phần 3

“Hổ biết quy y Phật, Tánh chánh không hai, Tâm người, tâm thú, Đồng tạng quang minh.” (Đại sự trong năm: Phổ Nghị tại Trường Xuân, Mãn Châu xưng đế, cải hiệu là Đại Đồng.)