Hoa Kỳ: Các Cựu Chiến Binh Tìm Thấy Bình An Trong Thiền Định Như Thế Nào?

“Nếu tôi biết được điều này khi tôi còn ở Iraq, tôi cảm thấy là tôi đã có một sự trải nghiệm hoàn toàn khác. Nếu tôi có hả năng thay đổi lại mục tiêu của tâm và chú tâm vào mỗi cuối ngày, để giải tỏa lo lắng, chăng thẳng và chú tâm mình, tôi nghĩ rằng tôi đã có một sự trải nghiệm hoàn toàn khác.”