Tấm Lòng Từ Bi, Nhân Ái Của Ni Trưởng Quan Âm Tu Viện Đồng Nai

Theo Ni trưởng “bài học giáo dục lòng nhân ái thiết thực nhất đối với Tăng, Ni, Phật tử là được trực tiếp chăm sóc, giúp đỡ những con người thua thiệt, kém may mắn trong xã hội, giúp đỡ người nghèo khó, người hoạn nạn và cũng là cách hướng các Phật tử luôn thương yêu giúp đỡ đồng bào khi gặp hoạn nạn, giáo dục họ nhân[...]