Công Tác Trồng Rừng Ở Tổ Đình Linh Sơn Núi Dinh

Còn trên núi Dinh Tổ đình Linh Sơn (cơ sở I, thường gọi là chùa Tây Phương) của Ni giới, Ni trưởng Huệ Giác,viện chủ kiêm trưởng Tông-Phong vì đảm nhiệm quá nhiều Phật sự nên phó chúc cho Ni sư Diệu Hòa (Nguyễn Thị Tám) làm Trụ Trì họp cùng đại chúng trong tông môn, các Ban nông thiền bảo quản vườn rừng lo việc trùng[...]