Câu Chuyện Trồng Rừng Của Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác - Viện Chủ Quan Âm Tu Viện Đồng Nai

Một Tỳ kheo trồng ba loại cây: cây ăn trái, cây cho hoa và cây cho lá để cúng dường Tam bảo sẽ ân hưởng sự gia trì và không phạm tội” và “có năm loại cây không được chặt, đó là cây bồ đề, cây thuốc, những cây lớn mọc bên đường, cây trong rừng xứ lạnh và cây đa”.