Video Ca Khúc: Bông Hồng Cài Áo - Ca Sĩ Đông Đào

Một bông hồng cho em Một bông hồng cho anh Và một bông hồng cho những ai Cho những ai đang còn Mẹ Ðang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn.