Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát - Bồ Tát Đại Thế Chí

Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ Đại Thế Chí có nghĩa là dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp hết thảy, khiến chúng sanh trong ba đường ác được giải thoát và được năng lực vô thượng.