Video: Dinh Dưỡng Chay Và Sức Khỏe - Những Điều Cần Biết - Bác Sĩ Minh Nguyệt (Hoa Kỳ)

Pháp thoại "Video: Dinh Dưỡng Chay Và Sức Khỏe - Những Điều Cần Biết" - Bác Sĩ Minh Nguyệt (Hoa Kỳ) thuyết giảng tại đạo tràng chùa Linh Sơn Pháp Ấn, Diên Khánh, Khánh Hòa