Chúc Xuân Giáp Ngọ Trang Nhà Linh Sơn Phật Giáo Từ HT Thích Giác Quang

Năm hết tết đến, mừng xuân Giáp Ngọ 2014, Sư chúc trang nhà Linh Sơn Phật Giáo luôn luôn bền vững với vô biên vô tận, phục vụ tốt trong quảng đại quần chúng, những người con Phật trong và ngoài nước.