Thành kính đãnh lễ chư tôn đức Ban Tang Lễ và chư tôn đức trong môn đồ pháp quyến!

Cung kính đãnh lễ giác linh Đại lão Hoà thượng Viện chủ Chùa Vạn Đức!!!

Xem thêm:

Thân Thế Và Sự Nghiệp Hoằng Dương Đạo Pháp Của HT Thích Trí Tịnh

Vài Nét Về Chùa Vạn Đức Nơi Cố HT Thích Trí Tịnh Khai Sơn Hoằng Pháp

Hỡi ôi!

Trời khóc vỡ gan, ai cũng khóc;

Đất buồn nát ruột, mọi người buồn.

Tăng-Ni Việt nam kính cẩn tiễn đưa Người đức độ;

Phật Tử Thế Giới ngậm ngùi phục bái Đấng từ bi!!

Kính nhớ giác linh xưa:

Đất Sa-đéc đủ duyên xuất hiện;

Làng Mỹ An Hưng hạnh nguyện tái lai

Đã nhiều kiếp là đấng anh tài

Nay giáng thế để hiển bày chân tánh!

Chốn Vạn Linh, cầu Bồ tát lập hạnh xuất gia

Núi Ông Cấm, được Tôn sư ban pháp danh là Thiện Chánh

Ngũ uẩn phù vân, thành tựu Tam Thân, tâm Hân Tịnh;

Tam độc bào ảnh, hoàn tất Tứ Trí, dạ Nhật Bình!

May mắn thay!

Trí chủng Bồ Đề, hoa đạo đức rộ nở, trang nghiêm vầng nhật nguyệt;

Tịnh khai Bát Nhã, cõi nghĩa nhân tỏa sáng, diễm lệ khắp càn khôn!!

Kể từ đó:

Theo dấu chân Phật, hành hạnh Sa-môn;

Y lời cổ đức, phát tâm Bồ tát.

Mỗi sát-na, sống với Tỳ Ni Nhật Dụng, ba nghìn oai nghi đầy đủ;

Từng giây phút, vui trong Tịnh Độ Pháp Môn, tám muôn tế hạnh viên dung.

Chùa Quốc Ân, thọ giới Sa Di, tự tại giữa rừng chiên đàn;

Chốn Vạn An, ‘bố ma phá ác’, thong dong khắp trời diệu tánh.

Sư tổ Kim Huê ấn chứng;

Long thiên hộ pháp tán dương!!

Ôi tôn quý thay:

Núi ÔNG CẤM, ánh từ dung TRÍ TỊNH sáng ngời;

Nước SA-ĐÉC, nguồn tịnh thuỷ NHẬT BÌNH mát mẻ!!

Kính nguyện giác linh đức Trưởng lão:

Noi gương Thiện Tài Đồng Tử, tham phương cầu đạo;

Học hạnh Bồ Tát Vô Tận Ý, hành hóa độ sinh.

Nào Linh Sơn Bửu Thiền, núi Thị Vải, tìm chổ bế quan thiền định;

Nọ Thiên Tôn, Bình Định đất linh thiêng, học với sư tổ Bích Liên.

Chí quyết bỏ Sài Gòn-Gia Định, lánh xa ưu não muộn phiền;

Tâm cầu đến Thần Kinh-Phố Huế, lưu dấu Tây Thiên, Báo Quốc,Thiền Tôn.

Khát ngưỡng hầu hạ các bậc danh tăng thạc đức;

Thiết tha thọ học với những đấng khả kính tôn sư!

Thế mới biết:

Trước nắng cháy mưa sa, tâm Trí Tịnh;

Gặp khó khăn khổ nhọc, dạ Nhật Bình.

Vì đạo pháp vĩnh xương minh

Cho dân tộc thịnh cường mãi!!

Khi trở về niềm Nam:

Trả nợ bút nghiên

Chốn tổ Kim Huê, tàng long ngọa hổ

Phiên dịch Phổ Hiền Hạnh Nguyện;

Đền ơn đèn sách

Đất thánh Sa-đéc, tung cánh đại bàng

Trở thành pháp khí Đại thừa.

Chuyển đại pháp luân, sấm nổ trời vang;

Khai huyền hiển thật, thần sầu quỷ khóc.

Chốn Phật Quang, mở mang lớp học;

Đất Cần Thơ cùng pháp hữu Thiện Hoa đào tạo Tăng tài.

Kia Chùa Vạn Phước, Phú Lâm, Chợ Lớn, lập Liên Hải Phật Học Đường;

Nọ ngôi Cổ Tự Linh Sơn, Vùng Tàu, tạm an dưỡng để ngàn sau mở lối!!

Nhớ lúc sinh tiền:

Trưởng Ban Giáo Dục, đêm ngày đào tạo nhân tài, giúp quê hương phát triển;

Trưởng Ban Giám Luật, năm tháng giữ gìn giềng mối, cho đạo pháp trường tồn.

Rồi Phó Trị Sự Tăng Già Toàn Quốc, trọng trách đa đoan, mặc cho lão bệnh;

Lại Phó Viện Trưởng Học Viện Nha Trang, đảm đương xứ mạng, chẳng quản gian lao.

Khi Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, chuyên tâm hành đạo;

Lúc Khoa Trưởng Phân Khoa Phật Học, tận lực hóa tha.

Thêm Viện Trưởng Cao Đẳng Huệ Nghiêm, Bình Chánh

Tất cả sắc-tướng, thinh-hương-vị chẳng dính!!

Nhân duyên hội đủ:

Đây Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng

Cho Phật giáo Việt Nam rạng ngời Phật Việt

Cố Vấn Hội Đồng Quản Trị Tổ Đình Ấn Quang

Đến hơi thở cuối cùng vẫn chứa chan tâm huyết

Pháp Bảo Viện, Trưởng Ban Kiết Thiết

Để đạo-đời diễm tuyệt nhân gian

Kia Trưởng Ban Tăng Sự trọng vụ ngút ngàn

Muôn vạn tình thương thênh thang thánh khiết

Nọ Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự, dựng xây bằng chân tâm siêu thế;

Đệ nhất Phó Pháp Chủ, vun bón trên tự tánh niết bàn!

Tất cả đều trở thành hoa hương diễm lệ, huy hoàng Phật Nhật;

Tất cả đều trở thành giới đức trang nghiêm, hưng phát Tâm Bình!!

Nhưng đối với Ngài:

Phiền não nhiễm ô cơn gió thoảng;

Bồ đề thanh tịnh thoáng mây bay.

Địa vị tột cùng, xem như giả huyễn;

Chức quyền cao ngất, chẳng bận chân tâm!!


Có những lúc:

Chẳng phải Vĩnh Minh, Liên Trì, Tỉnh Am, Huệ Viễn, xiển dương Liên Tông Tịnh Độ,

Còn Ngài phát tâm thành lập Liên Hải Phật Đường;

Không như Đàm Loan, Thiện Đạo, Ngẩu Ích, Ấn Quang, tin tưởng Thánh Đức Di Đà,

Phần Ngài quyết chí dựng xây Cực Lạc Liên Hữu.

Một mình vui thú Ma Ha, mà hằng sa Phật sự;

Một mình trở về Điều Ngự, mà vô số pháp môn!!

Lại những khi:

Giới luật trang nghiêm như Đàm Vô Sấm

Phát tâm khai mở những Đại Giới Đàn

Tuyên Luật Sư, Hoà thượng Đàn Đầu

Bắc-Trung-Nam giới thể khinh an

Yết Ma, Giáo Thọ pháp tắc rõ ràng

Chứng minh, gia hộ đạo tràng viên mãn

Trí đức viên dung, danh thơm muôn thưở

Đạo hạnh thanh tịnh, tiếng tốt thiên thu!!

Thật vi diệu thay:

Nay dâng hết xương trắng máu đào, dịch kinh, không thua Đạo An, Huyền Tráng;

Mai dâng trọn tim hồng tủy đỏ, sáng tác, chẳng kém Long Thọ, Thế Thân.

Bặt dứt trong ngoài;

Vượt lên kiến giải.

Thể nhập tâm bình đẳng;

Tận cùng lý đại thừa!

Đức tánh khiêm hòa, phiên tả “Diệu Pháp Liên Hoa”

Cảnh giới “Hoa Nghiêm” chứng nhập trùng trùng duyên khởi.

Xem “Pháp Hoa Cương Yếu” mới thấu Nhất Phật Thừa

Tâm bình thường chẳng vướn bận hơn-thua, mới hiểu “Pháp Hoa Thông Yếu”.

“Đại Bát Nhã, trí huệ quả thật bao la

“Ngộ Tánh Luận”chân tâm như trăng sao tỏ sáng

Ai muốn thoát ly tứ sinh lục đạo

Ngài khuyên phải biết “Đại Bát Niết Bàn”

Ai muốn dạo thế giới ba ngàn

Ngài khuyên thọ trì “Đại Bảo Tích”

Ai muốn Tây phương qua đường “Kinh Tam Bảo”

Ngài nhắc phải tường tận “Cực Lạc Liên Huân Toàn Tập”!!

Ôi cao quý thay:

Thong dong trong biển sinh tử,

“Phổ Hiền Hạnh Nguyện”vượt ngoài đối đãi;

Tự tại giữa bụi trần gian,

“Địa Tạng Bồ Tát” dứt sạch trần ai.

Tụng “Quán Vô Lượng Thọ”;

Để thấy “Vô Lượng Thọ Phật”

Trên “Đường Về Cực Lạc”

Nhớ siêng niệm“Kinh A Di Đà”

Tiếp ánh sáng huy hoàng Phật nhật, tuân thủ “Tỳ Kheo Giới Bổn”;

Xông hương thơm rực rỡ Tổ đăng, phụng trì “Bồ Tát Giới Kinh”!

Ô hay trong cõi nguyên trinh

Tây phương chín phẩm vạn nghìn pháp thân!!

Nhìn lại cuộc đời Ngài:

Khi đi đứng, bốn biển năm châu rúng động:Tam Thừa luôn hưng hiển

Lúc nói năng, sơn hà vũ trụ chuyển mình: Tứ Quả vẫn như nhiên

Giới đức tinh anh, soi sáng cõi tâm thiền

Phước trí tịnh thanh, như đóa diệu liên nguồn chân tánh!!

Quả thật:

Đức độ siêu thấu đất trời, chẳng thua A Nan, Ca Diếp;

Đạo hạnh ngút ngàn cảnh giới, sánh ngang Nghĩa Tịnh-Huyền Trang.

Lâm Tế Gia Phổ kế thừa, chốn tổ Vạn Linh, trường hưng chấn;

Đạo pháp quê hương tỏa sáng, đạo tràng Vạn Đức, vĩnh trùng quang.

Sáu đường ba cõi, đều cung kính;

Chín phẩm bốn loài, thảy quy y!

Thế là:

Chín mươi tám năm, nào dịch kinh sáng tác, rõ bản tánh Di Đà, công đức nghìn năm, tỏa cùng Nhật Nguyệt;

Sáu mươi chín hạ, nọ thuyết pháp độ sinh, chứng chân tâm Bồ Tát, giới hạnh muôn thuở, soi khắp càn khôn.


Hôm nay giờ này:

Trước linh đài hoa hương hoà quyện

Nhìn di ảnh nhớ lại đạo phong

Chúng con năm vóc kiền thành

Kính xin Đại Lão Hoà thượng chứng tri!

Dẫu cho trời đất thầm thì

Trần gian tan nát vẫn ghi cõi lòng

Dẫu cho sông núi mênh mông

Vẫn không nói hết những công đức Ngài!!!

Chùa Phật Đà, Úc Châu; Thứ Năm, ngày 03-04-2014

Đệ tử Thích Thiện Hữu thành tâm khể thủ

(Thị giả cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng)

Lưu ý:

Những chữ in đậm trong ngoặc kép đều là tên những dịch phẩm, tác phẩm của đức Trưởng Lão Hoà

 Thượng.

(Theo Đạo Phật Ngày Nay)
Có phản hồi đến “Vạn Đức Truyền Lưu - Điếu Văn Tưởng Niệm Đại Lão HT Thích Trí Tịnh”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com