V .Chư kinh nói đến các loại Xá Lợi

Căn cứ vào kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Đại Chánh Tạng 16, trang 354, quyển thượng, thì Xá Lợi là phần tro cốt của Phật và các vị Cao Tăng, theo kinh Phật dạy thì chúng ta có thể khẳng định chỉ có Đức Phật Bổn sư Thích Ca, các bậc thánh tăng đệ tử chính thức của Phật, các bậc cao tăng đắc đạo sau khi tịch đem trà tỳ thiêu hóa, những hiện thể tro tàng tồn tại được gọi là Xá Lợi.

Xem thêm:

Ý Nghĩa Xá Lợi Phật - Lời Nói Đầu - HT Thích Giác Quang

Chương Thứ Nhất - Ý Nghĩa Xá Lợi Phật

Trong Trường Bộ Kinh bằng tiếng Pali thì sau khi thân thể (Sarira) liên kết hoàn chỉnh được hỏa thiêu thì biến thành bột như trân châu, vàng ròng mài nhuyễn. Y theo đó, ta biết được Sarira chỉ cho “tử thi”, Dhatuyo chỉ cho “di cốt” sau khi trà tỳ, loại trước gọi là “Toàn thân Xá Lợi”, loại sau gọi là “Toái thân Xá Lợi”.

Kinh Du Hành, trong Trường A Hàm 4, phẩm Thường Vô Thường, kinh Bồ Tát Xử Thai 3, phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có thuyết Toàn thân Xá Lợi và Toái thân Xá Lợi. An trí toàn bộ di cốt vào một ngôi Tháp gọi là Toàn thân Xá Lợi, còn chia di cốt ra an trí ở nhiều nơi gọi là Toái thân Xá Lợi. Về thuyết Toàn thân Xá Lợi và Toái thân Xá Lợi có thể bắt nguồn từ hai pháp thổ táng và hỏa táng được thực hành từ thời kỳ Lê Câu Phệ Đà ở Ấn Độ ngày xưa, gọi thi thể được thổ táng là Toàn thân Xá Lợi và di cốt sau khi hỏa táng là Toái thân Xá Lợi. (Từ điển Phật học Huệ Quang, HT Thích Minh Cảnh, tập VII, trang 6153)

Việc phân chia Xá Lợi Phật, trong Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: sau lễ trà tỳ, Xá Lợi của Đức Phật được chia làm tám phần và phân chia cho đại diện của tám nước đem về thờ tại quốc gia họ. Tám vương quốc đó là:

· Vương quốc Magadha,

· Vương quốc Licchavi ở Vesàli,

· Vương quốc dòng họ Sakya ở Kapillavathu

· Vương quốc người Buli ở Allakappa,

· Vương quốc người Koli ở Ràmagàma,

· Vương quốc người Mallà ở Pàvà và người Ba La môn ở Vethadipa,

· Vương quốc Kusinàrà,

· Vương quốc Pipphalivana

Nhưng hơn 200 năm sau đó (năm 324 trước công nguyên), khi hoàng đế A Dục thống nhất toàn thể lãnh thổ xứ Ấn và trở thành một vị vua Phật tử hộ đạo, vua A Dục đã khai quật gom tất cả Xá Lợi ở tám nơi và chia thành 84.000 phần đựng trong 84.000 tháp báu nhỏ ban bố khắp cả đất nước Ấn Độ thống nhất để thờ phượng.

Theo Pháp Uyển Châu Lâm quyển 4, Xá Lợi được chia làm ba loại:

· Xá Lợi xương (màu trắng),

· Xá Lợi tóc (màu đen)

· Xá Lợi thịt (màu đỏ).

(trích bài Xá Lợi của Đức Phật – HT Thích Phước Sơn – PL 2546)

Ứng hóa thân Phật

Phật có tam thân, một là pháp thân, hai là báo thân, ba là ứng hóa sanh thân. Ứng hóa thân là thân thị hiện vào cuộc đời độ sanh, có mang thân tứ đại, sau khi nhập diệt thiêu hóa có Xá Lợi, nên gọi Xá Lợi Phật, Xá Lợi Phật cũng là ứng thân Phật Theo Từ điển Phật học của Cụ Đoàn Trung Còn, trang 1.476, nói về Xá Lợi như sau: Xá Lợi là tro tàn, thân cốt Phật và các vị thánh tăng “bạch nghiệp”, những bậc chân tu đã quá vãng. Hồi Đức Phật Thích Ca 84 tuổi, Ngài thị tịch gần thành Câu Thi Na, chư đệ tử vừa xúc động vừa đem kim thân Ngài lên giàn hỏa mà trà tỳ theo truyền thống của ba đời chư Phật, tro tàn của Ngài thành ra từng viên đẹp đẽ và chiếu sáng như ngọc, nên gọi là Xá Lợi.

Có hai loại Xá Lợi: Một là “toàn thân Xá Lợi”: như Đức Phật Đa Bảo đã tịch, nhưng Xá Lợi toàn thân thể của Ngài vẫn ngồi kiết già trong Bảo tháp. Trong các đời sau, hể có vị Phật nào giảng kinh Pháp Hoa thì toàn thân Xá Lợi ấy xuất hiện mà nghe kinh và hộ trì chánh pháp. Hai là “toái thân Xá Lợi”: do người tu tụng kinh niệm Phật, tụng chú lực của Phật có công đức, nên Xá Lợi mỗi ngày thêm nhiều (phát sanh) như Xá Lợi Phật Thích Ca thờ trong các chùa tháp, thánh điện trên thế giới.

Xá Lợi có hai đẳng bậc đặc biệt trong quá trình Phật thị hiện độ sanh: Một là Sanh thân Xá Lợi: tức là “toàn thân Xá Lợi” và “toái thân Xá Lợi”. Chính Phật dùng cái sanh thân mà tu hành giới định tuệ thành Phật, rồi tịch diệt để lại Xá Lợi. Chư thiên và loài người, những ai cúng dường Xá Lợi ấy sẽ được phước đức rất lớn. Hai là Pháp thân Xá Lợi, tức là các kinh điển đại thừa và tiểu thừa, giúp cho chúng sanh tu hành giải thoát khổ đau, ra khỏi những phiền não của kiếp trầm luân sanh tử.

Pháp thân Xá Lợi (Kinh, Luật, Luận)

Theo kinh Dục Tượng Công Đức thì Xá Lợi được chia thành hai loại là Sanh thân Xá Lợi và Pháp thân Xá Lợi.

Sanh thân Xá Lợi còn gọi là Thân cốt Xá Lợi, tức là di cốt của Phật như đã nói ở chương I.

Pháp thân Xá Lợi còn gọi là Pháp tụng Xá Lợi, tức là Giáo pháp và Giới luật của Phật còn lưu truyền lại. Nay xin giới thiệu một số kinh bộ tiêu biểu thuộc diện quý hiếm của người xưa để lại và được liệt kê vào danh sách Xá Lợi Kinh Luật Luận trong Liên tông Tịnh độ Non bồng cho người sau được biết mà tôn thờ.

Tại Thành phố Qui Nhơn tỉnh Bình Định, là quê hương Phật Pháp những thời xa xưa, Tổ sư Nguyên Thiều (1648-1728) truyền đạo từ nữa cuối thế kỷ thứ XVII, năm 1677 từ Trung Hoa vào Việt Nam xây dựng chùa Di Đà Thập Tháp, Bình Định. Đến năm 1689, Tổ sư được chúa Nguyễn Phúc Trăn sắc chỉ xây dựng chùa Quốc Ân và tháp Phổ Đồng tại Thuận Hóa. Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu lên thay cha, sắc phong Ngài làm Trụ trì chùa Hà Trung, sau đó vào Nam, đến ấp Bình Thảo, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cữu, Đồng Nai khai mở nền Phật pháp với tông chỉ “Thiền Tịnh song tu” và xây dựng ngôi Tổ đình Quốc Ân Kim Cang. Hôm nay rất thịnh hành và còn lưu truyền bài pháp “Tổ sư Huấn Hối Yếu Tắc”, gồm có 10 bài, mỗi bài 4 câu kệ, nội dung giáo hóa chư Tăng Ni niệm Phật, giữ giới, thanh bần lạc đạo, xứng đáng là Thích tử chốn thiền môn trong thời hội nhập (Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai 2017 – HT Thích Giác Quang)

Tổ đình Linh Sơn, núi Bồng Lai, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, nơi Đức Tôn sư Thiện Phước – Nhựt Ý, Tông Trưởng Liên tông Tịnh độ Non bồng có điêu khắc Long vị thờ Tổ sư Minh Đăng Quang đã vắng bóng năm 1955, Long vị cao 1,6 mét tôn thờ tại Tồ đường. Riêng tại Chánh điện Tổ đình có nhiều tủ thờ Pháp bảo, trong đó có 250 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản song ngữ của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch. Vào lúc 10 giờ, ngày 30 tháng 7 năm Giáp Thìn (1964), pháo đài bay F5 dội bom Tổ đình, tất cả tượng Phật đồng, cement, pha lê… đều bị thiêu hủy, riêng Long vị Tổ sư Minh Đăng Quang, 250 bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa không bị cháy, dù một số quyển kinh bị mảnh bom ghim vào bên trong nhưng chữ kinh vẫn còn đọc được. (HT Thích Giác Quang – Tổ đình Linh Sơn, núi Bồng Lai, Bà Rịa Vũng Tàu)

Tại Quan Âm tu viện có thờ kinh Đại Bát Niết Bàn trọn bộ, do ngài Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên Trúc phiên dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán vào thới Bắc Lương bên Trung Hoa, bản Việt dịch năm 1931 (thời điểm dịch kinh, Phật Giáo Việt Nam chưa có máy vi tính, cũng không có máy đánh chữ, nhà dịch giả phải viết tay trên tờ giấy ca-rô từ tờ nầy đến tờ khác, sau đó giao cho nhà in ấn sắp xếp), bộ kinh kế tiếp là kinh Diệu Pháp Liên Hoa dịch năm 1937, kế đến là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, ba bộ kinh nầy do cụ Đoàn Trung Còn phiên dịch, riêng bộ kinh Đại Niết Bàn có Cư sĩ Nguyễn Minh Tiến kết hợp phiên dịch. Ngoài ra còn có Tam tạng Thánh điển tôn thờ tại Tịnh thất Bảo Tạng; bài kinh Thập nhị nguyện của Bồ Tát Quan Âm, sách dày 4,5 cm, gồm 14 trang, dài 8 cm, rộng 6 cm, bộ sách quý Trúc Song Tùy Bút, tác giả Châu Hoằng Đại sư, dịch giả Thích Viên Thành, NXB Tôn giáo ấn hành năm Phật lịch 2545, hiện đang trưng bày tại Nhà truyền thống Quan Âm tu viện (tư liệu HT Thích Giác Quang – Quan Âm tu viện)

Chùa Phật Quang, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (thành lập từ năm 1734, đời vua Lê Thuần Tông (1699-1735), chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Trú) do Hòa Thượng Thích Huệ Tánh làm Trụ trì từ năm 1987, chùa đang tôn thờ bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa điêu khắc trên 118 tấm gổ thị (khắc ngược) do Thiền sư Minh Dung chủ trì, có sự hổ trợ của Thầy Thiện Pháp cùng với 52 Phật tử thực hiện từ năm 1704 đến 1732, đúng 28 năm mới hoàn thành, bộ kinh là một di sản văn hóa Phật giáo đặc sắc (thông tin từ HT Thích Huệ Tánh khi viếng thăm Quan Âm tu viện vào ngày 30 tháng 7 năm Ất Dậu, 2005).

Ngoài ra còn có bản kinh Kim Cang (hay còn gọi là kinh Kim Cương) gồm 7.000 chữ, có lời chú sớ của Vua Quang Toản – Cảnh Thịnh. Bản kinh được thêu trên lụa gấm và lụa đào, dài 2,47 mét, rộng 23,4 cm, hiện được lưu giữ tại chùa Trúc Lâm, Huế. (kinh Kim Cang, dòng lịch sử – thời điểm và văn bản – Thích Thái Hòa).

Do hạnh nguyện mà thị hiện có Xá Lợi

Tât cả mọi việc Phật sự của Phật, đệ tử Phật là do hạnh nguyện mà thị hiện, nên dù cho thị hiện thân ứng hóa, thân ngũ trược, báo thân hay pháp thân cũng đều thị hiện thân hỏa thiêu có Xá Lợi. Có người nói thân Như Lai là thân ứng hóa làm sao có Xá Lợi như các Đức Phật trong mười phương? Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: “Nầy thiện nam tử, có người ỷ dòng họ mà sanh kiêu mạn như vậy, nên Đức Như Lai giáng sanh trong dòng họ cao sang, có sanh ra, lớn lên, có già rồi có chết mà chẳng hóa sanh, vì hóa sanh thì không để lại được thân Xá Lợi cho chúng sanh phượng thờ. Nầy thiện nam tử, Đức Như Lai có cha mẹ thật, cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Ma Da mà còn có chúng sanh nói rằng Như Lai là người huyễn hóa, như thế thời đâu nên hóa sanh. Nầy thiện nam tử, nếu Như Lai hóa sanh, thời làm thế nào có thân thể nát ra thành Xá Lợi. Đức Như Lai vì muốn cho chúng sanh tăng trưởng phước đức nên nát rã thân thể mình thành Xá Lợi để cho chúng sanh cúng dường. Do đây nên Đức Như Lai chẳng hóa sanh”. (Kinh Đại Bát Niết bàn – phẩm Sư Tử Hông Bồ tát, trang 419, HT Thích Trí Tịnh phiên dịch, Quan Âm tu viện ấn tống phát hành)

VI .Cúng dường Xá Lợi Phật

Phật giáo Việt Nam ngày càng có nhiều Phật tử hướng vê tôn thờ, cúng dường Xá Lợi, nguyên nhân là do:

– Chúng sanh trong thế giới Ta Bà có nhân duyên với Đức Phật và một lòng khát ngưỡng ai cầu Phật Pháp.

– Theo môi trường tín ngưỡng Phật Pháp nơi xứ sở Phật thị hiện, nơi đó con người mang thân tứ đại sanh diệt, có tín tâm, có nghi ngờ, có khổ đau, có vui buồn, có hạnh phúc, có nghèo nàn… thuận lợi cho chúng sanh nơi ấy khởi niềm tin tưởng mà hướng về giáo pháp Đức Phật.

– Giới pháp của ba đời chư Phật sẽ được truyền trao cho chúng sanh và chúng sanh đều phát tâm thọ học.

– Khi cung nghinh tôn thờ Xá Lợi, các gia đình Phật tử gặp nhiều thuận lợi, ngày càng sung túc, phát triển, ăn nên làm ra, thân tâm an lạc, được từ lực Phật gia hộ, tinh tấn tu hành, trường chay niệm Phật.

Theo tư liệu lễ hội rước Xá Lợi “Răng Phật” ở Sri Lanka thì Xá Lợi Phật được chia thành 8 phần, được cất giữ ở tám nơi khác nhau: một là Cung Trời Đạo Lợi – Hai là Sri Lanka (xá lợi Răng) – Ba là xứ Ga Đà Ra – Bốn là Thủy cung – Năm là vua Trời Phạm Thiên – Xương Đầu Xá Lợi – Hai xương cổ và 4 chiếc răng Xá Lợi., trong đó có một chiếc đem cúng dường tại Vương quốc Sri Lanka,

Nói đến đây, hàng Phật tử chúng ta cũng nên biết tại Sri Lanka có bốn phần linh khí của Phật được gọi là quốc bảo:

1/. Xá Lợi Răng Phật: được thờ tại đền Kandy nằm trong khuôn viên của hoàng cung cũ. Chưa cần bàn đến chuyện ngôi đền được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới này được bảo tồn tốt như thế nào, riêng khung cảnh tuyệt đẹp với thảm cỏ và cây cối xanh mát soi bóng bên mặt hồ cũng đủ thấy sự tuyệt vời ở nơi đây.

2/. Cây Bồ đề hơn 2.500 năm: Sau khi Phật nhập diệt, Hoàng đế A Dục đã hết lòng bày tỏ tâm cung kính của mình và lòng tôn trọng bảo vệ cây bồ đề tại Bồ đề Đạo Tràng. Vị Hoàng đế Phật tử này đã sai con gái mình là công chúa mà sau này trở thành Tỳ kheo ni Sanghamitta chiết một nhánh phía nam của cây bồ đề mang qua Sri Lanka trồng tại thành phố cổ Anuradhapura suốt trong thời vua Devanampiyatissa trị vì. Nhánh cây bồ đề này vẫn còn xanh tốt cho đến ngày nay và trở thành một rừng Bồ Đề vươn xa hàng mấy chục kilômét. Trong khi cây bồ đề gốc tại Bồ đề Đạo Tràng đã bị hủy nhiều lần bởi nhiều thời đại sau đó. Vì vậy, cây bồ đề được tuyên bố trong lịch sử cây cổ nhất trên thế giới là cây được trồng tại thành phố Anuradhapura này.

3/. Đền Thuparama: là một trong những ngôi đền cổ nhất của Phật giáo tại Sri Lanka. Đền được xây dựng trong thành phố cổ Anuradhapura vào thế kỷ thứ III trước công nguyên dưới triều đại vua Devanmpiyatissa. Ngôi đền này vẫn còn lưu giữ một mảnh xương vai phải của Đức Phật.

4/. Đại Bảo Tháp Ruwanweliseya, được xem là công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo và linh thiêng nhất trên toàn thế giới. Bảo tháp được xây dựng dưới triều đại của vua Dutugemunu vào năm 140 TCN. Đại bảo tháp Ruwanweliseya là nơi lưu giữ hài cốt của các vị cao tăng đắc đạo ở Sri Lanka. Công trình này kết hợp độc đáo kiến trúc mang triết lý Phật giáo vì nhìn bề ngoài bảo tháp trông giống như hình bọt nước nổi lên, tượng trưng cho cuộc sống mong manh và vô thường của con người. Mái vòm đồ sộ tượng trưng cho đạo pháp vô biên và bốn mặt trên đỉnh tháp tượng trưng cho Tứ diệu đế, bốn chân lý cao cả trong Phật pháp và tám vòng tròn đồng tâm tượng trưng cho Bát chính đạo, tám con đường thoát khổ và giúp con người giác ngộ.

Trong bốn quốc bảo trên, quốc bảo Xá Lợi Răng Phật được Chính phủ cho phép mỗi năm tổ chức lễ rước từ ngày mùng 01 đến ngày 12 tháng 4, là ngày quốc lễ Esala Pehera cúng dường Xá Lợi Răng Phật (trích Vườn Hoa Phật Giáo – chuyên trang thông tin về Đạo Phật)

Sư Anando cúng dường Xá Lợi

Năm 1969, Sư ANando (thuộc Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam; là Bạn thân của Hòa Thượng Thích Giác Quang) về cầu pháp tu hành với Đức Tôn sư Thiện Phước – Nhựt Ý, sau đó Sư đi du học ở Sri Lanka có thỉnh hai viên ngọc Xá Lợi của Đức Phật, khi học xong Sư đem về cúng dường cho Đức Tôn Sư và Ni Trường Thích nữ Huệ Giác. Ngọc Xá Lợi nầy màu vàng ánh, nhỏ như hạt cải. Tôi (Thích Giác Quang) có nhơn duyên được giữ gìn ngọc Xá Lợi từ năm 1969 đến năm 1986, mỗi lần đến đại lễ Phật đản, Tôi xin phép Thầy Tổ được đem ra chiêm ngưỡng đảnh lễ Xá Lợi. Hai viên ngọc Xá Lợi nầy khi thả vào nước mưa (hứng giữa trời) thì nổi trên mặt nước và lúc nào cũng lung linh theo sự thuyên động của nước trong bát. Đấy là lần đầu tiên Tôi được tôn thờ, giữ gìn, đảnh lễ Xá Lợi Đức Phật, ngọc Xá Lợi đó hiện nay đang được tôn thờ tại tịnh thất Bảo Tạng – Quan Âm tu viện.

Sự tín tâm của Phật tử Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh

Các Tháp Xá Lợi đó hôm nay được tôn thờ tại chánh điện Phân hiệu Ni, thật trang nghiêm thanh khiết như thời vàng son Đức Phật sanh tiền. Từ năm 2005 đến nay, rất nhiều đoàn cúng đường Xá Lợi về Quan Âm tu viện, như Đoàn Thượng Tọa Thích Thiện Hỷ – Trụ trì Nhứt Nguyên bửu tự; Thượng Tọa Thích Minh Luận – Trụ trì chùa Linh Quang, Bàu Sen, Long Điền; Đoàn Sư cô Bửu Liên – Tp.Hồ Chí Minh; Đoàn Cư sĩ Tâm Tịnh Nguyễn Thị Ngọc Sương, Đoàn Cư sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hường, pháp danh Tâm Huệ, Đoàn cô Lê Tú Lan, pháp danh Ngọc Hoa, Cty Vũ Kiều (Bình Dương), Đoàn Cô Đang và gia đình, Đoàn Cô Diệu Thanh – Thiện Hạnh (Tp.Hồ Chí Minh), Đoàn gia đình Phật tử Diệu Ngọc (Cô Bảy Kim, huyện Dầu Tiếng)… các vị đã thỉnh Xá Lợi từ các nước Ấn Độ, Sri Lanka, Myamar, Thái Lan về cúng dường Quan Âm tu viện.

Thờ đất thiêng tại Quan Âm tu viện

Về đất thiêng, ngoài của Sư Anando cúng dường còn có đất thiêng của bốn nơi động tâm (nơi Phật giáng sanh, nơi Phật xuất gia, nơi Phật thành đạo, nơi Phật nhập niết bàn) do Ni Trưởng Thích nữ Huệ Giác trực tiếp thỉnh tại Ấn Độ đem về Việt Nam tôn thờ từ năm 2006 đến nay. Tại tịnh thất Bảo Tạng – Quan Âm tu viện còn có di cốt của Đức Pháp chủ Thích Khánh Anh – thượng thủ Giáo hội Tăng Già Nam Việt; tóc của Đức Sư Ông Thích Bửu Đức; răng, tóc, móng của Đức Tôn sư Thiện Phước – Nhựt Ý. (theo tư liệu HT Thích Giác Quang – Quan Âm tu viện ngày 20/8/2017 )

Xây điện thờ Xá Lợi

Theo thông tin từ Sư cô Diệu Minh thì Phật tử Thanh Trúc sẽ phát tâm xây dựng Trung Tâm phượng thờ Xá Lợi trên phần đất của gia đình tại ngã ba Dầu Giây, nơi đây sẽ tôn trí thờ Xá Lợi răng, ngọc Xá Lợi Đức Phật, Xá Lợi các vị thánh tăng, các vị cao tăng đã được khai quật tại Ấn Độ.

VII .Nhơn duyên được cúng dường Xá Lợi Phật

Tôi có nhơn duyên được các đoàn chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước cúng dường Xá Lợi Phật, Xá Lợi chư vị Cao tăng, chư Sơn Thiền đức, trong đó có các đoàn của Thượng Tọa Thích Thiện Linh, Vườn Bát Đức, núi Dinh, Đạo tràng Tây phương Bồng Đảo và đệ tử cúng dường Xá Lợi chư vị Cao tăng đệ tử Đức Phật, phái đoàn Sư cô Thích nữ Bửu Liên, tiệm cơm chay Hòa Bình, Tp.Hồ Chí Minh cúng dường gần 150 tháp Xá Lợi Phật, trong đó Sư cô hiến tặng cho tôi 5 tháp Xá Lợi tôn thờ tại liêu phòng để làm nơi thanh tịnh niệm Phật, tụng chú.

Ngày 19 tháng 6 năm Nhâm Thìn (2012), Sư cô Thích nữ Diệu Minh (trụ trì tịnh thất Bửu Minh) hướng dẫn Cô Thanh Trúc (thuộc Phật giáo Nam tông), Nữ cư sĩ Tâm Huệ, cô Ngọc Hoa (Phật giáo Non Bồng) và quý Phật tử Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương cúng dường Xá Lợi Phật tại Quan Âm tu viện; sau khi an vị xong, cô Thanh Trúc có dành phần hiến tặng cúng dường cho tôi 10 tháp Xá Lợi Phật để tôn thờ.

Ngày 25 tháng 6, Sư cô Bửu Minh cúng dường 50 tháp Xá Lợi Phật cho tôi để tôn thờ và tặng cho Phật tử hữu duyên chiêm ngưỡng Xá Lợi Phật.

Ngày 19 tháng 9 năm Bính Thân (2016), Phật tử Diệu Ngọc – Nguyễn Thị Kim, huyện Dầu Tiếng, phát tâm cúng dường HT Thích Giác Quang bình đựng Xá Lợi Phật loại lớn để đựng Xá Lợi Phật và nhiều Xá Lợi cao tăng để làm phương tiện tôn thờ.

Ngày 25 tháng 8 năm Bính Thân (2017), Sư cô Thích nữ Bửu Minh – Trụ trì Tịnh thất Bửu Minh, Bình Phước, Bình Dương, hướng dẫn các gia đình Phật tử Diệu Ngọc (Dầu Tiếng), gia đình Phật tử Diệu Phi, gia đình Phật tử Diệu Thanh, gia đình Phật tử Thanh Trúc (Tp.Hồ Chí Minh) cúng dường ngọc Xá Lợi Phật: 01 bộ Xá Lợi hình tượng Phật (đá cẩm thạch), 01 bộ Xá Lợi hoa sen, tóc Phật, 01 cặp voi (gốm), mão bằng chất liệu pha lê xanh làm pháp khí ngài Hộ Pháp… dâng cúng dường HT Thích Giác Quang để tôn vinh Hòa Thượng đã phát tâm cống hiến trọn đời mình cho Phật pháp và môn phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Đây là việc làm đại công đức đối với Phật pháp, góp phần gánh vác Phật pháp, cùng nhau chia sẻ xum lo Phật pháp chung trong Liên tông Tịnh độ Non bồng.

Cung nghinh Xá Lợi

Ngày 19 tháng 6 năm 2006, lễ vía Đức Bồ Tát Quan Âm thành đạo, vào lúc 5 giớ sáng, Hòa Thượng Thích Giác Quang được thông tin hôm nay có lễ rước Xá Lời từ Tp.Hồ Chí Minh về tại Quan Âm tu viện, trưởng đoàn là Cô Thanh Trúc. Hòa Thượng liền mời Sư Thiện Thanh và nhờ Sư điều hành việc chuẩn bị hương, đăng, hoa quả, thiết lập bàn hương án ngay giữa đường cách phòng Hòa Thượng Thích Giác Quang 10 mét, có sắm cả khay lễ, trong đó có bát xông trầm hương, hương trầm tỏa quyện cả bầu không gian trong lành của buổi bình minh, bên kia chân trời vầng hồng đang ló dạng, đem lại một sức sống mãnh liệt trong mỗi tâm hồn của Tăng Ni, Phật tử sắp cung nghinh Xá Lợi Đức Phật.

5 giờ 45 phút, đoàn xe đến đọan đường gần núi Châu Thới, chỉ còn 2 km nữa là tới địa điểm cung nghinh Xá Lợi, 300 chư Tăng Ni, Phật tử bước vào hàng ngũ, đứng trang nghiêm, tất cả đều chắp tay thành kính. Khi xe vừa đến, Hòa Thượng Thích Giác Quang chào quý vị Trưởng đoàn và quý vị nam nữ Phật tử, những người tín tâm và nhiệt huyết đã phát tâm cúng dường Xá Lợi Phật, đưa về tôn thờ tại Quan Âm tu viện. Đoàn do Sư cô Thích nữ Diệu Minh, Trụ trì tịnh thất Bửu Minh cố vấn hướng dẫn; người phát tâm cúng Xá Lợi đầu tiên về tại Quan Âm tu viện là Cô Thanh Trúc, một đệ tử của Phật giáo Nam tông. Quý Sư bất ngờ vì Xá Lợi rất nhiều, số lượng lên đến hàng trăm tháp nhỏ, mỗi tháp cao 10 cm, được đặt trong các tháp pha lê lớn, tôn trí trên khay rất trang trọng… 

Tôi là người đầu tiên bưng một khay Xá Lợi, đi trước tôi là quý Sư Thiện Thanh đánh chuông, tiếp đến là Thượng Tọa Thích Vạn Hùng bưng khay lễ… từng bước chân chậm rãi đi thành hàng theo thứ tự, quý Thượng Tọa, Ni Sư, chư Tăng, Ni Quan Âm tu viện, Sư cô Diệu Minh, Cô Thanh Trúc và gia đình, Cư sĩ Thiện Lộc cùng quý nam nữ Phật tử tháp tùng theo đoàn… tất cả đều bước đi thật chậm trên lộ trình 200 mét đến nơi điện thờ Đức Tôn Sư, cũng là nơi tôn trí Xá Lợi để an vị. Đường đi được trải bằng thảm vải vàng thật trang nghiêm và trân trọng vô cùng, hòa với tiếng niệm “Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma ha tát” là những đóa hoa tươi tung rãi trên suốt quãng đường, những cánh sen hồng, sen trắng, hoa hồng, hoa hồng trắng, hoa lài, hoa giấy ngũ sắc… tung bay lung linh trong nắng sớm, hòa với những tâm hồn vô tư của chư Tăng Ni Quan Âm tu viện đang chắp tay đón mừng những tháp “Xá Lợi niềm tin” mang nhiều dấu ấn kỷ niệm từ ngàn xưa tại rừng Ta La song thọ, thành Câu Thi Na, nơi mà Đức Thế Tôn đã nhập diệt nhưng Ngài đã ban cho chúng nhân đệ tử một ân huệ hy hữu trên thế gian.

Đúng 7 giờ, lễ an vị Xá Lợi được cử hành, Hòa Thượng Thích Giác Quang cùng chư giáo phẩm Tăng Ni vân tập trước điện thờ Đức Tôn Sư, bắt đầu nghi thức cung nghinh Xá Lợi, an vị Xá Lợi, đảnh lễ Xá Lợi, Tôn thờ Xá Lợi… Nguyện đem công đức nầy cầu phước trí nhị nghiêm thân, thanh tịnh đại hải chúng, cầu nguyện chư Tăng Ni an lạc, tinh tấn tu hành, thế giới hòa bình, nhân dân an cư lạc nghiệp.

HT Thích Giác Quang
Có phản hồi đến “Chương Thứ Hai: Xá Lợi Phật”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com