Nên Cúng Dường Trai Tăng Bằng Tiền Hay Vật Phẩm?

VẤN: Sắp đến ngày đại lễ Vu Lan, con cùng gia đình dự định sẽ đến chùa làm công quả và cúng dường trai tăng. Con có xem nghi lễ tứ sự cúng dường trai tăng ở một vài chùa theo Phật Giáo Nguyên Thủy thấy cũng có khác với một số ngôi chùa ở Bắc Tông.