Tại Sao Niệm Phật Nhưng Không Được Vãng Sanh?

Vấn: Thưa Pháp Sư, chúng con được biết tu theo Tịnh Độ niệm Phật sẽ được vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên, tại sao lại có người niệm Phật lại được vãng sanh và có người lại không được vãng sanh?