Tiểu Sử Cố Hòa Thượng Thích Vạn Hùng (Thơ)

vạn hùng 17/02/2020 09:28 0 bình luận

Chúng con xin nguyện sắc cầm Phụng hành thầy dạy gieo mầm truyền nung Trung Châu Hòa Thượng Vạn Hùng Từ bi trí tuệ trùng trùng nhớ ơn.