Ý Thức Mới Về Tư Tưởng Tịnh Độ Của Đại Sư Thái Hư

Do đó, cõi Tịnh độ là một cõi của những người thực tu thực chứng, không phải là cõi của những người nói thiền, nói lý suông, rồi tự cho là mình đã chứng đắc! Thật sự chỉ vì tự ngã tranh chấp giỏi dỡ giữa bên giáo, bên tịnh mà thôi.? Chúng ta, các liên hữu tu tịnh nghiệp cũng như các liên hữu Liên Tông Tịnh Độ Non[...]