Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata)

tự ngã 21/04/2014 02:56 0 bình luận

"Hãy giữ được an tịnh Về phía từ nội tâm, Đã không có tự ngã, Từ đâu có vô ngã!"