Tết Chay An Lạc

tứ kỳ 12/01/2017 12:00 1 bình luận

Nguyện cầu chư Phật gieo mầm Bồ đề đưa nẻo sắc cầm chuyển quay Tứ Kỳ ngày ấy về đây Cơm đời bao lại, cơm chay xin mời.