25. Phần 3: Tu Hành - Niệm Phật - Hóa Giải Phiền Não

221. Niệm Phật, tu thiền hay tu theo Mật Tông là đạt được kết quả nhanh nhất? Có thể kết hợp cả ba pháp cùng tu không? Nếu có thì kết hợp như thế nào và ai mới đủ khả năng để lĩnh hội?